Úvod

Tento manuál vysvětluje, jak pracovat v aplikaci Bim.Point Manage BackEnd (zkráceně BE), tj. v části aplikace pro nahrávání a správu modelů, nastavování oprávnění a dalších funkcí nutných pro následnou práci s modelem v aplikaci Bim.Point FrontEnd (zkráceně FE) .

BE  je součástí online aplikace, která slouží k nahrávání souborů IFC, vytváření uživatelských přístupů, vytváření uživatelských parametrů  (zkráceně UP), k nastavení oprávnění přístupů, nastavení ServisDesku a dalších funkcí tak, aby prostředí Bim.Pointu nejlépe vyhovovalo Vašim potřebám. 

 

Přihlášení

Do aplikace BE se přihlásíte na adrese https://manage.bim-point.com

Pokud nemáte přístupové údaje (email a heslo)  kontaktujte naší podporu support@bim-point.com.

 

Základní struktura aplikace

Abyste mohli pracovat v BE, musíte mít založenou tzv. Společnost, kterou Vám založí Bim.Point a přiřadí Vás do oprávění Administrators jako správce BE. Ve Společnosti si  pak můžete zakládat Projekty a Uživatele. Do projektů pak nahráváte samotné IFC soubory a přiřazujete je uživatelům.

Do projektu lze nahrát libovolný počet IFC souborů, většinou se jedná o soubory patřící k jedné stavbě nebo areálu.

Jednotlivým uživatelům lze nastavit oprávnění k přístupu k projektům a do BE aplikace. Více o tom viz kapitola Uživatelská oprávnění.

Jaké funkce má BE, co vše lze nastavit a základní struktura BE znázorňuje obr.:

Společnost

Detail

V detailu společnosti je uvedeno název společnosti, datum založení a datum poslední úpravy a kdo provedl úpravu.

Nastavit si můžete vstupní jazyk, který chcete v aplikaci používat. Upravit lze také název společnosti a datum plnění smlouvy s Bim.Pointem.

Statistika

 Přehled o celkové velikosti ifc souborů, počtu souborů a nahraných dokumentů ve společnosti naleznete ve statistice.

Projekt

 V jedné společnosti zakládáte  jednotlivé projekty. Jejich počet není omezen, záleží na smluvních podmínkách s Bim.Pointem. Projekt slouží k nahrávání IFC souborů, k hromadnému nahrávání dokumentů, úpravě stromové struktury, zakládání uživatelských parametrů a k nastavení uživatelský práv. Jednotlivé postupy budou vysvětleny.

Založení projektu:

Vyberete Společnost > Projekty > Přidat nový. Vyplníte Název projektu. Nepovinné je vyplnění Umístění stavby, Popis, Počáteční datum a Datum ukončení. Zaškrtnete Aktivní, pokud chcete, aby byl projekt viditelný pro uživatele. Kdykoli můžete aktivitu zrušit a zamezit tak prohlížení projektu všem uživatelům. Nakonec uložíte projekt.

IFC Coordinate:

Než začnete nahrávat do projektu IFC soubory, můžete dát upravit detail projektu a nastavit IFC Coordinates. Ty slouží ke sjednocení souřadného systému. Hodí se to v případě, že máte několik IFC souborů patřících k jednomu objektu ale z různých zdrojů a nejednotných souřadnic. Vyberete jeden IFC soubor a  z něho opíšete souřadnice IFCSite, vždy ale s opačnými znaménky. Pokud chcete nastavit IFC Coordinates vprojektu, který má už obsahuje IFC soubory, musíte nejprve všechny IFC soubory v projektu smazat.


Nahrání IFC souboru

 1. Vyberte společnost

 2. Vyberte projekt

 3. V projektu klikněte na záložku „IFC“

 4. Vyberte „Nahrát/Importovat“

 5. Klikněte na „Přidat soubor“, vyberte soubor IFC ze složky. Lze přidat více souborů najednou.

 6. Až se objeví ve statusu Připraveno k nahrání klikněte na „Nahrát soubory“ a proběhne nahrání souboru, dle velikosti souboru může trvat několik vteřin.

 7. Po nahrání se soubor přemístí níže k importu do aplikace. Zaškrtněte políčko u souboru a klikněte na „Importovat soubory“. Dle velikosti souboru může trvat i pár minut.

Pozn.: Model doporučujeme rozdělovat na IFC soubory dle jednotlivých profesí (např. VZT, UTCH, ZTI apod.).

Hromadné nahrávání dokumentů

Do projektu máte možnost nahrát hromadně velké množství dokumentů (např. výkresové dokumentace, technické listy, protokoly aj.). Co k tomu budete potřebovat? Vytvořit složku obsahující dokumenty s názvem „Data“ a soubor s názvem „index.xls“. Obojí zkomprimujete do jednoho souboru typu zip.

Soubor „index.xls“ je tabulka, kterou je nutné vyplnit. Přiřazuje dokument k prvku nebo skupině prvků stejného IFC typu pomocí „global ID“. Global ID vyčtete v aplikace FE v okně Vlastnosti. Tabulka dále může obsahovat parametry, podle kterých  lze dokumenty v aplikaci FE vyhledávat a filtrovat (např, štítky, číslo dokumentu, popis aj. mohou to bý i vlastní uživatelské parametry dokumentu). Šablonu této tabulky stáhnete v BE.

Záložku hromadného nahrávání naleznete v příslušném projektu:

Příklad vyplněné tabulky „index.xls“:

Úprava stromové struktury

Do projektu nahráváte ve většině případech více IFC souborů např. různých profesí, částí objektu… Tím pádem může nastat situace, kdy po nahrání dalšího IFC je stromová struktura v okně aplikace FE několikrát duplikována, protože každé IFC má svouji stromovou strukturu. Toto lze vyřeši úpravou stromové struktury v BE.

Postup úpravy je následující:

 1. v projektu v záložce „Úprava stromové struktury“ kliknete na „Nová definice sloučení“.

 2. Vyplníte tabulku kde definujete, které položky stromové struktury chcete sloučit či přejmenovat. Každá položka má své Global ID, které naleznete ve FE v okně Vlastnosti. Lze spojit položky typu: IfcProject, IfcSite, IfcBuilding, IfcBuildingStorey. V Interním názvu se nesmí vyskytovat mezery a velká písmena. Pomocí Interního názvu označujete, které položky spojujete dohromady. Alternativní jméno je nový název spojené položky.

 3. Po vyplnění tabulky kliknete na Generovat stromovou strukturu.

Znázornění stromové struktury před a po úpravě:

Vlastní uživatelské parametry (UP) v projektu - nastavení, editace

Uživatelské parametry (UP) jsou parametry, které jsou v FE aplikaci vybarveny modře a uživatel je může kdykoli editovat.

V BE nastavujete libovolný počet vlastních uživatelských parametrů v těchto formátech:

Datum,    List—výběr z předem nastavených hodnot, lze nastavit i výběr více hodnot najednou,   Text,    Číslo,   Celé číslo,   URL odkaz,    Boolean,   Email.

Každý UP může být přiřazen ke kategorii, kterou si dopředu vytvoříte.

Seznam UP a možnost přidání či editace naleznete v Projekt → Uživatelské parametry (UP).

Každý řádek s parametrem UP lze posunout tažením za křížek o libovolný počet řádků nahoru nebo dolů. Změnu potvrdíte pomocí ikony Uložit vpravo nahoře.

Vytvoření nového parametru:

 1. Vyberte projekt

 2. Klikněte na záložku Uživatelské parametry (UP)

 3. V seznamu Uživatelské parametry (UP) klikněte na „Přidat nový

 4. Vyplňte:

Název—název parametru

Kategorie—kategorie, do které přiřadím UP

Podkategorie

Datový typ—zvolíte si formát parametru (číslo, celé číslo, text, datum, seznam, url, boolean, email, uživatel)

IFC typ —UP lze přiřadit k ifc typu prvku (např. IFCDoor, IFCWindow), UP se objeví jen u tohoto typu prvku, pro ostatní nelze toto UP vyplnit.

Pozn.: UP po založení lze editovat jeho název, nikoli jeho datový typ. Pokud chcete datový typ změnit, musíte založit nový UP a původní smazat (ale nesmí obsahovat v projektu žádné hodnoty).

Vytvoření nového uživatele a přiřazení uživatele k projektu

 1. Vyberte společnost

 2. Klikněte v levém sloupci na „Uživatelé“

 3. Klikněte v horním textu na “Přidat nový

 4. Vyplním údaje o uživateli, přihlašovací email a heslo. Heslo musí obsahovat velké písmeno, znak a číslo, musí být min. 8-mi ciferné.

 5. Po vyplnění kliknu na „Vytvořit“

 6. Přiřazení uživatele k projektu:

  Klikněte na Projekty

  Po vybrání projektu klikněte na záložku „Uživatelská práva“

  Vyberte oprávnění, ke kterému chcete uživatele přiřadit

  Poté přejděte na Uživatelé → Upravit

  Vyberte uživatele ze seznamu uživatelů společnosti

  Po uložení bude mít uživatel na účtu k dispozici projekt s příslušným oprávněním.

   

Pozn.: Pokud chce mít uživatel přístup k více Společnostem, musí mít ke každé společnosti odlišný přístupový email.

Změna hesla uživatele

Uživatel, který má přístup do BE jako administrátor, může editovat hesla všech uživatelů společnosti. Svoje vlastní heslo může administrátor také změnit.

V bočním panelu zvolíte záložku Společnost Uživatelé > Změnit heslo. Po kliknutí na záložku Změnit heslo se  objeví možnost pro nastavení nového hesla viz obrázek níže. Jakmile heslo změníte, okamžitě bude platit.

Uživatelská práva

Uživatelská práva slouží k nastavení oprávnění pro jednotlivé uživatele a to pro projekt i pro společnost.

V nastavení pro projekt lze jednotlivým uživatelům zamezit nebo povolit prohlížet, upravovat a vkládat dokumenty, vlastní uživatelské parametry, upozornění a servis desk.

 

Pro dokumenty lze nastavit oprávnění pro prohlížení, úpravu, přidávání a mazání. Toto lze nastavit pro jednotlivé typy dokumentů zvlášť (např. pro  revize, výkresy, smlouvy atd.) u jednoho uživatele. Uživatelské parametry (UP) mohou být rozděleny do kategorií. Pro tyto kategorie lze nastavit oprávnění samostatně. Např. uživatel bude moct upravovat a mazat výkresy, ale smlouvy bude mít jen na prohlížení.

Nastavení oprávnění pro projekt provedete v příslušném projektu, kde vyberete záložku Uživatelská práva. Zobrazí se seznam nastavených oprávnění.

Nové oprávnění vytvoříte a nastavíte stisknutím na tlačítko Přidat nový.

Skupiny Administrators, Runners a Viewers jsou systémová nastavení a nelze je upravovat.

Administators je nastaveno pro veškerou správu BE aplikace pro konkrétní projekt. Uživatel s tímto oprávněním může: nastavovat oprávnění pro ostatní uživatele projektu, přidávat uživatele do projektu, nahrávat  a mazat soubory IFC, editovat UP, hromadně nahrávat dokumenty, upravovat stromovou strukturu  a Servis desk. Nemůže zakládat společnost ani ji editovat, nemůže editovat parametry pro dokumenty, editovat uživatelská práva na úrovni Společnosti.

Runners je nastaveno s právy pro přístup do projektu. Netýká se práv pro BE. Uživatel s právy Runners může spustit projekt ve FE. Má nastaveny jen základní okna, nevidí Alert a Servis desk.

Viewers je nastaveno s právy jen pro prohlížení. Vidí všechny funkce, ale může je jen prohlížet, nemůže vyplnit žádný UP parametr, nepřidá nový Alert ani neupravuje stejně tak Servis desk. Může si zakládat karty a uložit Sety a Pohledy.

Přehled nastavení oprávnění  pro Projekt:

Vzor nastavení pro využití všech funkcí v Bim.Pointu:

V oprávnění pro Společnost můžete uživateli nastavit práva na editace BE aplikace Bim.Point.

Nastavení naleznete v levém poli v záložce „Uživatelská práva“.

Skupina oprávnění Administrators a Viewers jsou systémové a nelze je editovat.

Administrators je nastavena pro veškerou správu Společnosti, tj. zakládat projekty a editovat je, zakládat nové uživatele a editovat je, nastavovat Servis desk a parametry pro dokumenty.

Viewers je nastavena pro prohlížení, vidíte seznamy a nastavení Projektů ve Společnosti a nastavení Servis desku. Nelze nic editovat.

Vlastní skupinu oprávnění založíte stisknutím tlačítka „Přidat nový“.

Přehled nastavení oprávnění  pro Společnost:

Servis Desk

Servis Desk slouží k dokumentování problémů a zadávání úkolů během správy BIM modelu stavby. Usnadňuje tak komunikaci mezi uživateli v Bim.Pointu, kteří mají kompetenci problémy řešit.

K zaevidování úkolů slouží tzv. Tiket. V tiketu zadavatel určuje z nabídky osobu pro tyto role: Řešitel, Sledující, Kontrolující, Správce. Dále se v tiketu určuje Status, kterým se zadává fáze rozpracovanosti tiketu (Nový, V řešení, Hotovo atd.), a další parametry, které si můžete v BE nastavit.

Nastavení workflow

Přehled práv pro jednotlivé role tiketu je zadán ve workflow, kde je přesně specifikováno, co která role může v tiketu editovat a co má jen pro čtení (W = write, R = Read).

V dalším listu workflow xls tabulky  se stejně nastavují práva pro jednotlivé statusy. Zde je upřesňováno, která položka tiketu je editovatelná nebo jen pro čtení pro daný status.

Pokud chcete upravit workflow, musíte si stáhnout xls tabulku v: Společnost→ Servis desk → tlačítko Stáhnout.

Po úpravě xls nahrajete zpět do Bim.Pointu kliknutím na „Přidat soubor“ a poté na „Nahrát soubor“. Pak zaškrtnete pole u nahraného souboru a kliknete na „Importovat“. Zde musíte kliknout na Přidat a vyplnit umístění pole a název listu z xls, který chcete importovat. Po vyplnění polí kliknete na tlačítko OK.

Nastavení Priority, Typy, Parametry:

V levém poli po kliknutí na Servis desk lze nastavit vlastní parametry pro tikety a upravit položky u Priority, Typu a Statusu. Můžete přepsat (nebo zrušit) stávající nastavení kliknutím na modrý název položky → Upravit (nebo Odstranit). Anebo můžete přidat novou položku kliknutím na „Přidat nový“. Položku lze také zkopírovat z jiné Společnosti, do které máte přístup..

Dokumenty

 V aplikaci Bim.Point můžete připojovat dokumenty k prvkům nebo k IFC typům. Každý dokument má svoji kartu, v které vyplňujete parametry.  Parametrům Status a Typ lze v BE upravit položky. Můžete také přidat tzv. Uživatelské parametry dokumentu (UDP).

Funkci pro  UDP, jejich přidání a editaci najdete v záložce Dokumenty > Vlastnosti dokumentu.

Přidání nového UDP parametru

Typ a Status dokumentu

Upravit položky Typu a Statusu provedeme výběrem záložky v Dokumenty > Statusy dokumentů (nebo Typy dokumentů). Editaci provedete kliknutím na modrý název položky > Upravit. Pro Přidání nové položky kliknete na „Přidat nový“.

 

Kontakt

support@bim-point.com